Polityka prywatności

Platforma Green Coins pragnie zapewnić pełne bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych użytkowników. 

Gromadzone dane, takie jak adres e-mail czy dane kontaktowe, są wykorzystywane jedynie do celów związanych z funkcjonowaniem aplikacji i nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody użytkownika.


 

Niniejsza Polityka ochrony prywatności stanowi Załącznik do Regulaminu i jest jego integralną częścią, szczegółowo regulującą zasady ochrony Danych Osobowych Użytkowników (dalej „Polityka Prywatności”). Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności wykorzystywane są pojęcia pisane wielką literą, odnoszą się one do definicji zawartych w Regulaminie i mają znaczenie im tam nadane, o ile inne znaczenie nie wynika wprost z postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

Jako Operator Serwisu szanujemy prawo do prywatności naszych Użytkowników,w szczególności dbając o ochronę Danych Osobowych oraz stosują odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność przez Osoby Trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikom poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej „RODO”) oraz aktów prawnych wskazanych w Regulaminie.

1. Zakres obowiązywania Polityki prywatności

 • Korzystanie z Serwisu, oznacza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu oraz ich akceptację.
 • W razie konieczności Operator może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. 
  W takim przypadku postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu stosuje się odpowiednio do zmiany Polityki Prywatności.
 • Green Money sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie będąca Operatorem Platformy dostępnej pod adresem: https://konkurs.centrumelektroekologii.pl/ (Serwisu) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO, w odniesieniu do Danych Osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
 • Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora w zakresie ochrony Danych Osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu oraz powiązanych z nim usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie Materiałów lub przeglądanie pozycji w Rankingu.
 • Wszelkie działania Operatora podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, w tym RODO oraz znajdującym zastosowanie przepisom prawa polskiego.

2. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Operatora – przedmiot i zakres
Dane osobowe są używane wyłącznie w celu realizacji usług zgodnie z zasadami działania aplikacji. Mogą być wykorzystane do komunikacji z użytkownikami, informowania o nowościach, promocjach lub ulepszeniach w platformie.

 • Dane Osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować Użytkownika. W związku z działalnością Serwisu, jako Operator gromadzimy Dane Osobowe zarówno w ramach Rejestracji Konta (dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym) jak i w czasie późniejszego korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 • Wśród Danych Osobowych gromadzonych zgodnie z ust. 1 powyżej, przetwarzamy Dane Osobowe Użytkowników obejmujące:
  • imię i nazwisko/ nazwa szkoły
  • adres korespondencji elektronicznej (e-mail);
  • nr IP urządzenia Użytkownika pozwalającego korzystać z sieci Internet;
 • Ilekroć mowa jest o “przetwarzaniu“, Danych Osobowych, oznacza to wszelkie czynności i operacje wykonywane na Danych Osobowych, w tym zbieranie, przechowywanie i analizowanie Danych Osobowych.
 • Operator w ramach Serwisu, może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników kontaktujących się z Operatorem. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem.
 • W przypadku logowania się do Serwisu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi Operator nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook, Google w ramach Serwisu, Operator pozyskuje Dane Osobowe wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania.
 • W zakresie koniecznym dla właściwego poziomu jakości Usług świadczonych na rzecz Użytkowników przez Operatora w ramach Serwisu albo z uwagi na uzasadniony interes Operatora lub Osób Trzecich, Operator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania Danych Osobowych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników podczas korzystania z Serwisu. Takie dane mogą obejmować np. pliki Cookies, adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji, piksele śledzące, obiekty udostępniane lokalnie oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.
 • Wszystkie zbierane przez Operatora Dane Osobowe chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

3. Bezpieczeństwo danych
Platforma Green Coins podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem czy zniszczeniem. Stosowane są najnowsze standardy bezpieczeństwa, w tym technologie szyfrowania danych.

4. Pliki cookie
Platforma Green Coins korzysta z plików cookie w celu ulepszenia użytkowania aplikacji i zbierania danych statystycznych. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików cookie w przeglądarce internetowej.

5. Prawa użytkowników
Użytkownicy mają prawo do dostępu, poprawiania, usuwania lub ograniczania wykorzystywania swoich danych osobowych. Mogą również wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

6. Zmiany w polityce prywatności
Polityka prywatności Green Coins może być okresowo aktualizowana. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach, a ich zgoda będzie wymagana w przypadku istotnych zmian w zasadach przetwarzania danych.

Platforma Green Coins zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów ochrony danych osobowych i dbałości o prywatność użytkowników.