REGULAMIN KONKURSU

Konkurs pod patronatem Centrum ElektroEkologii 
"Elektroekologiczna Szkoła"
 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa uczestnictwa szkół ponadpodstawowych w konkursie o charakterze międzyszkolnej grywalizacji pod patronatem Centrum ElektroEkologii, (dalej „Konkurs”).
2. Celem Konkursu, jest zaktywizowanie szkół do podejmowania w działań z zakresu elektroekologii  oraz zwiększania świadomości wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w przedmiocie ochrony środowiska przed elektrośmieciami, a także:
 

 • zainteresowanie uczniów problematyką elektrośmieci;
 • edukacja w zakresie działań dotyczących postępowania z elektrośmieciami oraz popularyzacja dobrych praktyk postępowania z elektrośmieciami;
 • rozwój postaw sprzyjających ochronie środowiska;
 • kształtowanie umiejętności przekazu wiedzy w odniesieniu do tematyki elektrośmieci;
 • podnoszenie świadomości społecznej w zakresie konieczności działań związanych z odzyskiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • promowanie idei zbierania, przetwarzania, recyklingu i innych procesów odzysku oraz unieszkodliwiania zużytego sprzętu, baterii lub akumulatorów.  

3. Konkurs skierowany jest do szkół ponadpodstawowych w Polsce (dalej „Uczestnik” lub „Szkoła”).
4. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter otwarty. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 
5. Konkurs rozpocznie się dnia 01.12.2023 r. i trwać będzie do dnia 31 października 2024 r (dalej „Czas Trwania Konkursu”). 
6. Celem Konkursu jest uzyskanie przez Szkołę jak największej liczby punktów w Czasie Trwania Konkursu w związku z realizacją określonych aktywności w zakresie elektroekologii.
 7. Realizatorami Konkursu są:
 

 • NEWECONOMY SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (00-108), ul. Zielna 39, [NIP: 5252755410, KRS: 0000738818], (dalej „Organizator”).
 • Centrum ElektroEkologii, którego celem jest podejmowanie działań proekologicznych odnośnie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz publiczne promowanie treści edukacyjnych w tym zakresie (dalej „Patron”).
   

8. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Regulaminu lub Konkursu prosimy kierować do Koordynatora Konkursu: Lidia Piekarska, e-mail: biuro@centrumelektroekologii.pl.

 

§2 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie Szkoła, która zgłosiła przystąpienie do Konkursu poprzez założenie konta na platformie: https://konkurs.centrumelektroekologii.pl/rejestracja. 

2. W Zgłoszeniu powinna zostać wyraźnie wskazana jedna konkretna osoba odpowiadająca za udział Szkoły w Konkursie (dalej „Ambasador Szkoły”). Dana Szkoła może posiadać wyłącznie jednego Ambasadora Szkoły, który będzie uprawniony i zobowiązany do podejmowania wszelkich czynności i decyzji organizacyjno-technicznych związanych z udziałem Szkoły w Konkursie. 

3. W ramach Konkursu, udostępniona zostanie dedykowana platforma internetowa, która znajduje się pod adresem: https://konkurs.centrumelektroekologii.pl/ (dalej „Platforma”), w ramach której Szkoły będą mogły monitorować stan swojej punktacji oraz miejsce w rankingu Szkół biorących udział w Konkursie. Ranking obejmować będzie wszystkie Szkoły biorące udział w Konkursie. 

4. W ramach dostępu do Platformy, do danej Szkoły może być przypisane wyłącznie jedno konto użytkownika na Platformie [konto tworzone na adres e-mail Ambasadora Szkoły wskazany przy rejestracji konta na Platformie].

5. Wraz ze zgłoszeniem, Szkoła wyraża zgodę na umieszczenie danych Szkoły wskazanych w Zgłoszeniu na Platformie, o której mowa w ust. 3 powyżej oraz obecność w rankingu Szkół. 

6. W przypadku usunięcia Konta lub stwierdzenia naruszenia zasad Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może usunąć informacje o tym Użytkowniku z rankingu, zablokować dostęp Szkoły do Konta lub trwale usunąć Szkołę z Konkursu poprzez usunięcie konta na Platformie. 

7. Na decyzje Organizatora, o których mowa w ust. 6 powyżej, Uczestnikowi nie przysługuje skarga. 

8. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości Regulaminu oraz jego akceptacji przez Szkołę. Osoba dokonująca Zgłoszenia jest wyłącznie odpowiedzialna za wszelkie konsekwencje związane z umocowaniem do działania w imieniu Szkoły w zakresie takiego Zgłoszenia. 

 

§3 PRZEBIEG KONKURSU
 

1. W Czasie Trwania Konkursu, Szkoły będą nagradzane punktami za realizację aktywności w zakresie elektroekologii, które następnie zostaną zaznaczone jako zrealizowane na Platformie. Aktywności będą widoczne po zalogowaniu się na konto przez Ambasadora Szkoły i będą obejmowały m.in.:
 

 • zamieszczenie elektroekologicznego plakatu na korytarzu szkolnym [do pobrania na stronie Centrum ElektroEkologii - https://www.centrumelektroekologii.pl/materialy]; 
 • udział uczniów Szkoły w warsztatach stacjonarnych lub online organizowanych przez Patrona;
 • obejrzenie z klasą nagranego wcześniej ekowarsztatu [do obejrzenia na stronie Centrum ElektroEkologii - https://www.centrumelektroekologii.pl/materialy];
 • przeprowadzenie lekcji na podstawie scenariuszy przygotowanych przez Patrona Konkursu [do pobrania na stronie Centrum ElektroEkologii - https://www.centrumelektroekologii.pl/materialy];
 • organizację i przeprowadzenie zbiórki elektrośmieci w Szkole poprzez program Moje Miasto Bez Elektrośmieci (https://www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl/), maksymalnie Szkoła może zorganizować maksymalnie 3 zbiórki w trakcie trwania Konkursu; 
 • zgłoszenie udziału w III ElektroEkologicznym Hackathonie;
 • zamieszczenie informacji o udziale w Konkursie na profilu Szkoły w mediach społecznościowych oraz na oficjalnej stronie internetowej Szkoły;
 • zamieszczenie informacji o udziale w Konkursie na oficjalnej stronie internetowej Szkoły;
 • inne aktywności szkół i uczniów w zakresie elektroekologii.
   

2. Aktywnościom, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zależności od rodzaju i charakteru, przysługiwać może rożna ilość punktów:
 

 • zamieszczenie elektroekologicznego plakatu na korytarzu szkolnym - 5 punktów za każdy przywieszony jeden plakat (punkty podlegają sumowaniu w obrębie danej Szkoły); 
 • udział uczniów Szkoły w warsztatach stacjonarnych lub online organizowanych przez Patrona - 25 punktów;
 • obejrzenie z klasą nagranego wcześniej ekowarsztatu - 10 punktów za każdą pojedynczą klasę oglądającą nagranie ekowarszatu; (punkty podlegają sumowaniu w obrębie danej Szkoły);
 • przeprowadzenie w klasie lekcji na podstawie scenariuszy przygotowanych przez Patrona Konkursu - 15 punktów za każdą pojedynczą lekcję (punkty podlegając sumowaniu w obrębie danej Szkoły);
 • organizację i przeprowadzenie zbiórki elektrośmieci w Szkole poprzez program Moje Miasto Bez Elektrośmieci (https://www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl/) - 100 punktów za każdą pojedynczą akcję zbierania (nie więcej niż 300); 
 • zgłoszenie udziału w III ElektroEkologicznym Hackathonie - 50 punktów;
 • zamieszczenie informacji o udziale w Konkursie na profilu Szkoły w mediach społecznościowych z wykorzystaniem udostępnionej przez Organizatora grafiki – 5 punktów za każdy kanał;
 • zamieszczenie informacji o udziale w Konkursie na oficjalnej stronie internetowej Szkoły z wykorzystaniem udostępnionej przez Organizatora grafiki – 10 punktów;
 • inne aktywności szkół i uczniów w zakresie elektroekologii, które Organizator poda w trakcie trwania Konkursu (liczba punktów zostanie ustalona i przyznana przez Organizatora). 
   

3. Punkty zostaną przyznane za aktywności zrealizowane wyłącznie w Czasie Trwania Konkursu.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość dodawania aktywności w Czasie Trwania Konkursu, za które przyznawane będą oddzielne punkty, składające się na ostateczny wynik szkoły.

5. Organizator, w każdym przypadku może poprosić Uczestnika o udokumentowanie realizacji aktywności, która została oznaczona jako zrealizowana na Platformie. Wyjaśnienia pomiędzy Koordynatorem Konkursu oraz Ambasadorem Szkoły powinny być realizowane w drodze korespondencji elektronicznej. 

6. W przypadku niepotwierdzenia przez Uczestnika realizacji aktywności, stosownie do postanowień ust. 4 powyżej, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania prośby o takie potwierdzenie, Organizator może nie uwzględnić realizacji tejże aktywności. W takim przypadku punkty przyznane za realizację takiej aktywności zostaną odjęte. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Organizatora wynikającego z §5 ust. 1 Regulaminu w zakresie wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w szczególności w przypadku sytuacji powtarzających się. 

7. Uczestnik przystępując do Konkursu upoważnia Organizatora oraz Patrona do relacjonowania przebiegu Konkursu w swoich mediach społecznościowych. 

8. Czas Trwania Konkursu może zostać przedłużony według wyłącznego uznania Organizatora.

9. Liczba miejsc na warsztaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 powyżej ma charakter ograniczony. Organizator oraz Patron nie gwarantują, że każda Szkoła (Uczestnik) będzie miała możliwość wzięcia udziału w warsztatach stacjonarnych lub online i uzyskania punktów w związku z takim uczestnictwem. Odmowa uczestnictwa w warsztatach z przyczyn wskazanych powyżej nie może stanowić podstawy dla żadnych roszczeń Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie wobec Organizatora lub Patrona.

 

§4 WYNIKI KONKURSU


1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia Czasu Trwania Konkursu. 

2. Wyłącznym kryterium w rozstrzygnięciu Konkursu będzie ilość punktów widocznych na Platformie zdobyta przez Szkołę w Czasie Trwania Konkursu. 

3. Organizator przyzna nagrody za I, II i III miejsce. Jednocześnie, Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień. Organizator może, z własnej inicjatywy, w trakcie trwania Konkursu, przyznać większą ilość nagród w związku np. z dużą aktywnością uczestników Konkursu.

4.W przypadku, jeżeli kilku Uczestników będzie miało taką samą ilość punktów, o ostatecznej kolejności miejsc tychże Uczestników decydować będą dodatkowe kryteria obejmujące:
 

 • terminy wykonania aktywności, o których mowa w §3 ust. 1 Regulaminu (wyższa ocena dla wcześniejszego terminu realizacji), oraz
 • zakres wykonanych aktywności spośród wskazanych w §3 ust. 1 Regulaminu (wyższa ocena za większą liczbę poszczególnych aktywności).

Ostateczną decyzję w zakresie rozstrzygnięcia kwestii tej samej ilości punktów podejmą wspólnie Organizator wraz z Patronem według ich własnego uznania.

5. Wyniki Konkursu wraz z podsumowaniem zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora oraz mediach społecznościowych Organizatora. 

6. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu. Powyższe dotyczy również ustalenia końcowej kolejności miejsc Uczestników na podstawie ust. 4 powyżej. 

7. Organizator i Patron konkursu fundują nagrody rzeczowe Uczestnikom. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w gotówce.

8. Uczestnik Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

9. Jednemu Uczestnikowi nie może zostać przyznana więcej niż jedna nagroda (nagrody nie sumują się).


 

 §5 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawie wykluczania Uczestników Konkursu w przypadku:

 • podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w Zgłoszeniu;
 • braku realizacji przez Uczestnika działań wskazanych w §3 ust. 1 Regulaminu, a tym samym braku aktywności na Platformie; 
 • naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, w tym niepotwierdzenia przez Uczestnika realizacji aktywności, o którym mowa w §3 ust. 5 Regulaminu.

2.Organizator oraz Patron nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, uniemożliwiające przeprowadzenie lub zakończenie Konkursu działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po ich stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponoszą, lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów;

3. Za bezpieczeństwo uczniów Szkół uczestniczących w Konkursie odpowiadają ich opiekunowie lub przedstawiciele Uczestników;

4. Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych dla Uczestnika Konkursu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.  Dokonane zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Organizatora (Konkursu).

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej: konkurs.centrumelektroekologii.pl.

4. Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA


Pozyskane dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:

1)  promocji, organizacji i udziału w Konkursie PN. „ELEKTROEKOLOGICZNA SZKOŁA”;

2) publikacji danych osobowych Uczestnika Konkursu, a w przypadku wyrażenia zgody również jego wizerunku w celu zamieszczenia relacji z przebiegu Konkursu na stronach internetowych Organizatora i Patrona, a także ich mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych;

3) publikacji danych osobowych osób powiązanych z Uczestnikiem Konkursu (np. uczeń, pedagog, opiekun), w przypadku dobrowolnego udostępnienia przez Uczestnika lub przedstawicieli Uczestnika takich danych Organizatorowi lub Patronowi.


Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda w zakresie wizerunku uczestnika konkursu zgodnie z art. 81  ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), lit. b (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy – Regulaminu Konkursu), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO.  

Administratorem danych osobowych jest NEWECONOMY SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (00-108), ul. Zielna 39, [NIP: 5252755410, KRS: 0000738818]. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Organizatora lub Patrona, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, powinien Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@neweconomy.pl lub adres spółki wskazany powyżej.

 

 

Wersja 1.3. Regulaminu.